จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
page hit counter
        
แถวที่ 1 จากซ้าย
1. นายบุญเลิศ จันทรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 3. น.ส.จุฑามาศ อุตรชน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรกาชำนาญงานร 4. นางสุพัทนา เพ็ชรคำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ป 5. น.ส.สายฝน ขาวเฟื่องยนต์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 6. นายบุญยรักษ์ ก้านพลู ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
แถวที่ 2 จากซ้าย
1. นายกิตติยพงษ์ พรมแป้น ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 2. นายวัชรา พุ่มพวงพานิช ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 3. นายนพพร วิลัยรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าที่ประปา 4. นายพยอม นวลจอน ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
แถวที่ 3 จากซ้าย
1. นายธัญพิสิษฐ์ สุวรรณสารารักษ์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 2. นายสิทธิพงษ์ คำไท้ย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 3. ส.ต.ต.สานิต อินทรโชติ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 4. นายวิโรจน์ อยู่สำราญ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 5. นายกิจวัลลภ ภูมิภาคถาวรกุล ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 6. นายหาญเดช เพ็งน้อย ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และมีผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองช่าง โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็น ฝ่าย/งาน ดังนี้
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานแบบแผนและควบคุมอาคาร
3. งานก่อสร้าง
ฝ่ายการโยธา มีหัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
3. งานประสานสาธารณูปโภค
4. งานประปา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th