จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
                
page hit counter
ประวัติของเทศบาลตำบลท่าเสา
เทศบาลตำบลท่าเสา เป็นเทศบาลตำบล 1 ใน 16 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้ยกฐานะจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาเป็นเทศบาลตำบลท่าเสา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเทศบาลตำบลท่าเสา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2551
ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร และ
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 485 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
เทศบาลตำบลท่าเสา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 25 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เทศบาลตำบลน้ำริด
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
อำเภอลับแล
เขตการปกครอง
เขต
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้นำหมู่บ้าน
ตำแหน่ง
1 1
บ้านคลองห้วยไผ่
นางบัวหลิ่น เพ็ชรเกิด
ผู้ใหญ่บ้าน
  2
บ้านหนองบัว
นายพงษ์ศักดิ์ ทองลิขิตสกุล
ผู้ใหญ่บ้าน
  3
บ้านหนองผา-นาโปร่ง
นายบุญช่วย ทิงิ้วงาม
กำนันตำบลท่าเสา
  4
บ้านหนองคำฮ้อย
นายดำรง คงคณะ
ผู้ใหญ่บ้าน
  9
บ้านหนองหิน
นายบุญเลิศ พวงทอง
ผู้ใหญ่บ้าน
2 5
บ้านม่อนดินแดง
นายสายรุ้ง คำใส
ผู้ใหญ่บ้าน
  6
บ้านบนดง
นายสมบัติ ธรรมโชติ
ผู้ใหญ่บ้าน
  7
บ้านดงตะขบ
นายนิคม กุยแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน
  8
บ้านดงตะขบ
นางณัฐกานต์ นิยมจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน
  10
บ้านม่อนดินแดง
นายประกิม ยากองโค
ผู้ใหญ่บ้าน
ประชากร
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
1
บ้านคลองห้วยไผ่
477 498 975
2
บ้านหนองบัว
450 508 958
3
บ้านหนองผา-นาโปร่ง
960 1,094 2,054
4
บ้านหนองคำฮ้อย
939 1,093 2,032
5
บ้านหนองหิน
752 910 1,662
6
บ้านม่อนดินแดง
790 893 1,653
7
บ้านบนดง
398 416 814
8
บ้านดงตะขบ
1,476 416 1,892
9
บ้านหนองหิน
508 565 1,073
10
บ้านม่อนดินแดง
529 549 1,078
รวม 7,279 6,912 14,191
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล (ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2561)
 
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7,201 หลังคาเรือน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน หมายเหตุ
1
บ้านคลองห้วยไผ่
540  
2
บ้านหนองบัว
517  
3
บ้านหนองผา-นาโปร่ง
1,271  
4
บ้านหนองคำฮ้อย
896  
5
บ้านหนองหิน
761  
6
บ้านม่อนดินแดง
641  
7
บ้านบนดง
481  
8
บ้านดงตะขบ
1,355  
9
บ้านหนองหิน
358  
10
บ้านม่อนดินแดง
381  
รวม 7,201  
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล (ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2561)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th