จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
                
page hit counter

ประวัติความเป็นมาของตำบลท่าเสา

                     ตำบลท่าเสา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในสมัยสุโขทัยได้มีการตั้งเมือง เช่น เมืองฝาง หรือเมืองสวางคบุรี เมืองทุ่งยั้ง และเวียงเจ้าเงาะ เมืองตาชูชก เป็นต้น ซึ่งเมืองต่าง ๆ เหล่านี้ มีหลักฐานประวัติศาสตร์ทางศิลาจารึกบ้าง หลักฐานทางโบราณคดีบ้าง ในสมัยอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1893 ปรากฏว่ามีเมืองขึ้นถึง 16 เมืองด้วยกัน ในจำนวน 16 เมืองนี้ มีเมืองพิชัยในท้องที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ในปัจจุบันด้วย ต่อมาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จถึงเมืองทุ่งยั้ง และเมืองสวางคบุรี เพื่อนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ และ    พระบรมธาตุทุ่งยั้ง ก่อนที่พระสังฆราช “เรือน” ไปครองเมืองสวางคบุรี ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือตั้งเมืองพิษณุโลกจนถึงอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้ากรุงธนบุรี  ก็มีความเกี่ยวพันกับเมืองพิชัยอย่างแน่นแฟ้น โดยใช้เป็นที่พักทุกครั้งที่กรีฑาทัพผ่านมา และใช้เป็นที่รวบรวมทัพก่อนขึ้นตีเมืองฝ่ายเหนือ และล้านนา
                         แต่ก่อนนั้น การเดินทางและการส่งสินค้า เพื่อมาขายทางตอนเหนือมีสะดวกทางเดียว คือ ทางน้ำ สำหรับแม่น้ำที่สามารถให้เรือสินค้าขึ้นลงสะดวกถึงภาคเหนือตอนล่าง ก็มีแม่น้ำน่านเท่านั้น เรือสินค้าซึ่งมาจากบางกอก หรือกรุงศรีอยุธยา จะมาขนถ่ายสินค้าส่งขึ้นไปทางเหนือที่อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเรือจะขึ้นล่องสะดวกตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนมกราคม ถ้าเป็นฤดูแล้งก็จะใช้เรือขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ ที่ปากน้ำโพขึ้นไปสุดทางแควน้ำกว้างไม่มีเกาะแก่งน้ำไม่ไหลเชี่ยว
                        ท่าเซา  เป็นหนึ่งในสามท่าที่เป็นต้นกำเนิดท่าเรือเหมือนกับท่าโพ ท่าอิด มาจนถึงทุกวันนี้    ท่าทั้งสามเป็นท่าเรือมาแต่สมัยโบราณ นับตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช 1400 ซึ่งขณะนั้นขอมได้ปกครองแผ่นดินในแถบนี้ ก็ได้ใช้ท่าทั้งสามนี้เป็นที่ขนถ่ายสินค้า ติดต่อกันตลอดมา และผ่านที่สำคัญทางการค้าในสมัยก่อน
                        ท่าเซา  เมื่อครั้งก่อนปีพุทธศักราช 2430 เป็นป่าดง แต่คำเหนือเรียกว่าท่าเซา มีความหมายเป็นที่พัก  ซึ่งเป็นที่หยุดพัก คือ คำว่า เซา-เซา ก็บอกให้หยุดพักนั้นเองและได้เปลี่ยนมาเป็น ท่าเสา จนถึง   ปัจจุบันนี้

ประวัติของเทศบาลตำบลท่าเสา
เทศบาลตำบลท่าเสา เป็นเทศบาลตำบล 1 ใน 16 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้ยกฐานะจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาเป็นเทศบาลตำบลท่าเสา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเทศบาลตำบลท่าเสา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2551
ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร และ
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 485 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
เทศบาลตำบลท่าเสา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 25 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เทศบาลตำบลน้ำริด
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
อำเภอลับแล
เขตการปกครอง
เขต
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้นำหมู่บ้าน
ตำแหน่ง
1 1
บ้านคลองห้วยไผ่
นางบัวหลิ่น เพ็ชรเกิด
ผู้ใหญ่บ้าน
  2
บ้านหนองบัว
นายพงษ์ศักดิ์ ทองลิขิตสกุล
ผู้ใหญ่บ้าน
  3
บ้านหนองผา-นาโปร่ง
นายบุญช่วย ทิงิ้วงาม
กำนันตำบลท่าเสา
  4
บ้านหนองคำฮ้อย
นายดำรง คงคณะ
ผู้ใหญ่บ้าน
  9
บ้านหนองหิน
นายขัน หอมวงศ์
ผู้ใหญ่บ้าน
2 5
บ้านม่อนดินแดง
นายสายรุ้ง คำใส
ผู้ใหญ่บ้าน
  6
บ้านบนดง
นายสมบัติ ธรรมโชติ
ผู้ใหญ่บ้าน
  7
บ้านดงตะขบ
นายนิคม กุยแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน
  8
บ้านดงตะขบ
นางณัฐกานต์ นิยมจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน
  10
บ้านม่อนดินแดง
นายทองสุก เรือนจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน
ประชากร
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
1
บ้านคลองห้วยไผ่

464

502

966

2
บ้านหนองบัว

457

506

963

3
บ้านหนองผา-นาโปร่ง

962

1,094

2,056

4
บ้านหนองคำฮ้อย

954

1,068

2,022

5
บ้านหนองหิน

747

889

1636

6
บ้านม่อนดินแดง

788

858

1,646

7
บ้านบนดง

387

412

799

8
บ้านดงตะขบ

1,295

433

1,728

9
บ้านหนองหิน

500

560

1,060

10
บ้านม่อนดินแดง

521

551

1,072

รวม

7,075

6,876

13,948

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล (ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560)
 
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7,105 หลังคาเรือน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน หมายเหตุ
1
บ้านคลองห้วยไผ่

517

 
2
บ้านหนองบัว

512

 
3
บ้านหนองผา-นาโปร่ง

1,265

 
4
บ้านหนองคำฮ้อย

877

 
5
บ้านหนองหิน

751

 
6
บ้านม่อนดินแดง

626

 
7
บ้านบนดง

481

 
8
บ้านดงตะขบ

1,354

 
9
บ้านหนองหิน

350

 
10
บ้านม่อนดินแดง

372

 
รวม 7,105  
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล (ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560)
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th