จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
page hit counter
        
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยหลือประชาชนของเทศบาลตำบลท่าเสา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่องทางการขอความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลท่าเสา
ช่องทางการขอความช่วยเหลือทางระบบสารสนเทศ
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th