ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebookศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
206
เดือนนี้
4,546
เดือนที่แล้ว
6,177
ปีนี้
47,327
ปีที่แล้ว
48,265
ทั้งหมด
139,508
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

 ชื่อเอกสาร :  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   [ 07 เมษายน 2566 ]
รายละเอียดเอกสาร

 ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ประกอบกับได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น


 


     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด 4 การสรรหาและเลือกสรร เทศบาลตำบลท่าเสา จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

  

ย้อนกลับ