ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebookศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
206
เดือนนี้
4,546
เดือนที่แล้ว
6,177
ปีนี้
47,327
ปีที่แล้ว
48,265
ทั้งหมด
139,508
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

สิบเอกสุดแดน เทพเทพา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางดลฤดี คำแดง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสุวรรณภา วงศ์ชู
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาววรัชยา คำภีระ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม


นางพรรณี ทนันชัยบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวอรสา อ้นทองทิม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายกัมพล คล้ายชม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายธวัช ตันคำนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานนางไพรมณี ถวิลเพชรสกุล
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวอรุณรุ่ง ศรีจันทร์ทับ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสาวิตรี อินแพง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นายธนากร เพ็ชรคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


นายสมโภชน์ ขยันการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายประจวบ นวลจอน
พนักงานขับรถยนต์


นางปรีดานุช จันทาวุฒิกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ว่าที่ ร.ต.หญิง ธัญรัตน์ บัวด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววนิษฐา มีท้วม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายทวินัฐ จันทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเสน่ห์ นุ่มนวล
พนักงานจ้างทั่วไป


นางวันทนา ขจรกลิ่น
พนักงานจ้างทั่วไป