ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
3,330
เดือนที่แล้ว
3,701
ปีนี้
17,298
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
61,214
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา31 มี.ค. 2565
2คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ31 มี.ค. 2565
3คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล31 มี.ค. 2565
4ประกาศจัดบุคลากรลงในตำแหน่งที่กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ31 มี.ค. 2565
5ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา4 ส.ค. 2564
6ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าเสา4 ส.ค. 2564
7ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลท่าเสา4 ส.ค. 2564
8ประกาศการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644 ส.ค. 2564
9ประกาศการจัดบุคลากรลงในตำแหน่งที่กำหนดในโครงสร้างส่วนราชการ4 ส.ค. 2564
10ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสาและหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา13 ก.ค. 2564
11ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25641 ก.ค. 2564
12การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสาปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา30 มิ.ย. 2564
13ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและกำหนดปริมาณเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 25646 พ.ย. 2563
14ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.256324 มิ.ย. 2563
15ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256322 มิ.ย. 2563
16ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ประกอบการอนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียน16 เม.ย. 2563
17ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ21 ก.พ. 2563
18ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่เขตเทศบาลตำบลท่าเสา อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่7 ม.ค. 2563
19ประกาศให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่่7 ม.ค. 2563
20ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและกำหนดปริมาณเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 256319 พ.ย. 2562

12  >> >|