ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,359
เดือนที่แล้ว
2,554
ปีนี้
22,184
ปีที่แล้ว
11,863
ทั้งหมด
34,047
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.256420 ก.ย. 2564
2ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256415 ก.ย. 2564
3ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256430 ส.ค. 2564
4ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 11 ส.ค. 2564
5ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา4 ส.ค. 2564
6ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าเสา4 ส.ค. 2564
7ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลท่าเสา4 ส.ค. 2564
8ประกาศการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644 ส.ค. 2564
9ประกาศการจัดบุคลากรลงในตำแหน่งที่กำหนดในโครงสร้างส่วนราชการ4 ส.ค. 2564
10ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสาและหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา13 ก.ค. 2564
11ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25641 ก.ค. 2564
12การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสาปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา30 มิ.ย. 2564
13ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและกำหนดปริมาณเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 25646 พ.ย. 2563
14ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.256324 มิ.ย. 2563
15ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256322 มิ.ย. 2563
16ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ประกอบการอนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียน16 เม.ย. 2563
17ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ21 ก.พ. 2563
18ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่เขตเทศบาลตำบลท่าเสา อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่7 ม.ค. 2563
19ประกาศให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่่7 ม.ค. 2563
20ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและกำหนดปริมาณเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 256319 พ.ย. 2562

12  >> >|