ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
3,909
เดือนที่แล้ว
3,813
ปีนี้
32,798
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
76,714
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล17 ส.ค. 2565
2คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล และกองคลัง18 ก.ค. 2565
3ประกาศแก้ไขการจัดบุคลากรลงในตำแหน่งที่กำหนดในโครงสร้างส่วนราชการ ครั้งที่ 4/25656 ก.ค. 2565
4คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสา31 มี.ค. 2565
5คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ31 มี.ค. 2565
6คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล31 มี.ค. 2565
7ประกาศจัดบุคลากรลงในตำแหน่งที่กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ31 มี.ค. 2565
8ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา4 ส.ค. 2564
9ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าเสา4 ส.ค. 2564
10ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลท่าเสา4 ส.ค. 2564
11ประกาศการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644 ส.ค. 2564
12ประกาศการจัดบุคลากรลงในตำแหน่งที่กำหนดในโครงสร้างส่วนราชการ4 ส.ค. 2564
13ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสาและหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา13 ก.ค. 2564
14ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25641 ก.ค. 2564
15การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าเสาปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา30 มิ.ย. 2564
16ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและกำหนดปริมาณเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 25646 พ.ย. 2563
17ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.256324 มิ.ย. 2563
18ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256322 มิ.ย. 2563
19ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ประกอบการอนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียน16 เม.ย. 2563
20ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ21 ก.พ. 2563

12  >> >|