ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมมประชุมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
3,330
เดือนที่แล้ว
3,701
ปีนี้
17,298
ปีที่แล้ว
32,053
ทั้งหมด
61,214
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255

1
ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
17 พฤษภาคม 2565

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
12 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

เทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ของเทศบาลตำบลท่าเสา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 74-2-01-2101-002 จำนวน 1 อัตรา

09 พฤษภาคม 2565

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" 24 เมษายน  2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
22 เมษายน 2565

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

เทศบาลตำบลท่าเสา มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

04 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
04 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลท่าเสาขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

เทศบาลตำบลท่าเสา ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยแสกนผ่านทาง QR code หรือลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/obv1f8 

โดยขอให้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว ภายในวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2565 และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

04 มีนาคม 2565

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

     งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเสา แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับทราบราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อซึ่งปรากฏตาม Link ที่แนบท้ายนี้

https://drive.google.com/file/d/1lTevW_1SHg8A7sOgzYixxGSbRNzjg9Yi/view?usp=sharing

21 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ ผังรายการ "พบปะส่วนราชการ" ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
10 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่เขตเทศบาลตำบลท่าเสา อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
28 ธันวาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
28 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
28 ธันวาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและกำหนดปริมาณเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

รายละเอียดตาม Link ที่แนบท้ายนี้

https://drive.google.com/file/d/19h7ATMYWi0bs8VoR00VeEA2jQRLvDdcQ/view?usp=sharing

03 ธันวาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

เทศบาลตำบลท่าเสา ขอประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทำการตรวจสอบข้อมูลตามรายการ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นคำร้องขอแก้ไข โดยยื่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา เพื่อขอแก้ไข ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องและหากไม่ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เทศบาลตำบลท่าเสาจะถือว่าท่านยอมรับบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่เทศบาลตำบลท่าเสาแจ้งไป รายละเอียดตาม Link ที่แนบท้ายนี้

https://drive.google.com/file/d/1-Y_jgl9xv6hvRf-uTsa_Li8i8mTagB2G/view?fbclid=IwAR2PV6y4ETVgDf_Ka_Uk1KYB3pxh-RPrAqcyQHw4KIQ1SIhAsTT6txP8248

 

26 พฤศจิกายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (101 รายการ)