ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
238
เดือนที่แล้ว
2,426
ปีนี้
4,488
ปีที่แล้ว
11,863
ทั้งหมด
16,351
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19ฉ ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 2/2564),เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
03 มีนาคม 2564

ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564

02 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
17 กุมภาพันธ์ 2564

เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารสมัครเข้าร่วมส่งเมนูอาหารเพื่อรับรองเป็นเมนูชูสุขภาพ,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
29 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
26 มกราคม 2564

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19ฉ ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด ในพื้นที่ควบคุม,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
25 มกราคม 2564

ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
30 ธันวาคม 2563

คำกล่าวของนายกรัฐมนตรี ในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th

ระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2563

14 ธันวาคม 2563

ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
07 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและกำหนดปริมาณเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
06 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้…..
    1. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    2. ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งนับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)
    3. ผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาใหม่ ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
        - มีสัญชาติไทย
        - ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        - มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตามทะเบียนบ้านที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพ
    การยื่นคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ด้วยตนเอง  
   หลักฐานการลงทะเบียน ผู้สูงอายุต้องนำหลักฐานเอกสารมาแสดง ดังนี้
        - บัตรประจำตัวประชาชน
        - สำเนาทะเบียนบ้าน
        - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่…
ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าเสา
เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
สำนักงาน : 055 444 046 ต่อ 12
07 ตุลาคม 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
13 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.2),เทศบาลตำบลท่าเสา,thasao.go.th
22 กรกฎาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (25 รายการ)