ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผลงาน
facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2563
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
1,572
เดือนที่แล้ว
1,603
ปีนี้
1,572
ปีที่แล้ว
11,863
ทั้งหมด
13,435
ไอพี ของคุณ
3.221.159.255ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้…..
    1. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    2. ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งนับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)
    3. ผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาใหม่ ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
        - มีสัญชาติไทย
        - ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        - มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตามทะเบียนบ้านที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพ
    การยื่นคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ด้วยตนเอง  
   หลักฐานการลงทะเบียน ผู้สูงอายุต้องนำหลักฐานเอกสารมาแสดง ดังนี้
        - บัตรประจำตัวประชาชน
        - สำเนาทะเบียนบ้าน
        - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่…
ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าเสา
เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
สำนักงาน : 055 444 046 ต่อ 12

 
07 ตุลาคม 2563