จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
page hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนในตำบลท่าเสา "ไอยราเกมส์ ครั้งที่ ๑๐" เมื่อวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2561

การประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) การเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการค่ายธรรมะเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561

 
 
 

 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax : 0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th