จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
page hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการค่ายธรรมะเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

เทศบาลตำบลท่าเสาเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

เทศบาลตำบลท่าเสาเข้าร่ว มโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 16 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 16 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยทุ่งท่าเสา 1 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกอบ  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาคลุมบริเวณรอบอาคารและลานเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) และโครงการต่อเติมหลังคาคลุมบริเวณรอบอาคารและลานเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา (โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1) ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax : 0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th