จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
page hit counter
 
แถวที่ 1 จากซ้าย
2. ว่าที่ ร.ต.หญิงธัญรัตน์ บัวด้วง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 3. นางอนงค์ แจ้งใจบุญ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 4. นางฐิติรัตน์ ดีประเสริฐ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 5. นางศรีสุนันท์ เรืองพิมาย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 6. นางอภิญญา ไทยรักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 7. น.ส.ณิชกานต์ ศรีเมืองแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 8. น.ส.รุ่งทิพย์ สุขมั่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แถวที่ 2 จากซ้าย
3. น.ส.สุรางวดี คำลำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 4. น.ส.ระพินพร ทุเรียน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง 5. นางเยาวภานี คร้ามศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
แถวที่ 3 จากซ้าย
1. นางสุจิตรา สีหนาท ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ้ 2. น.ส.รัตน์วรา คำตา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3. นางมลฤดี ใหม่ยะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 4. น.ส.วนิษฐา มีท้วม ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
แถวที่ 4 จากซ้าย
2. น.ส.พรวิมล สุวรรณประเสริฐ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และมีผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 7 (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยมีส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็นฝ่าย/งาน ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานการคลัง มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง ระดับ 6 (นักบริหารงานการคลัง 6) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานการคลัง โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานระเบียบการคลัง และสถิติการคลัง
4. งานพัสดุและทรัพย์สิน
5. งานพัฒนารายได้
6. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th