จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต
page hit counter
 

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตารางการปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. - 31 ก.ค.60
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560)
ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานช่วงปิดเทอม เพื่อมีรายได้ระหว่างเรียน
ประชาสัมพันธ์ตารางการสำรวจ ควบคุม กำกับ ดูแล กิจการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลท่าเสา
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลท่าเสา
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร/กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกิจการที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ/กิจการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอม เพื่อมีรายได้เสริมระหว่างเรียน ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขอเทศบาลตำบลท่าเสา
ประกาศการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ พ.ศ.2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความสามารถทั่วไป และภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าเสาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
โครงการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2559
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2559 ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2559 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2559 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เอกสารการประชาสัมพันธ์มาร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดกับกรมทรัพยากรน้ำ
รายงานผลงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
ประกาศรายงานผลงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2560)
การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา

การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา

 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th