จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
page hit counter

 

แถวที่ 1 จากซ้าย
1. นายประจวบ นวลจอน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 2. นางพรพิมล ไชยทิง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3. นางพรรณี ทนันชัยบุตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4. น.ส.อินทิราภรณ์ ม่วงย้าย ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 5. นายพลากร จันทร์มี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แถวที่ 2 จากซ้าย
1. นายธนดล เฟื่องมณี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2. นายสมโภชน์ ขยันการ ตำแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 3. นายสมชัย อินทรท่าอิฐ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 4. นายไพรศาล เพ็ชรคำ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และมีหัวหน้าสำนักปลัด ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการสำนักปลัดเทศบาล โดยมีส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็น ฝ่าย/งาน ดังนี้
1. ฝ่ายอำนวยการ มีหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายอำนวย โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานเลขานุการและรัฐพิธี
1.4 งานอื่น ที่มิได้อยู่ในส่วนราชการใด
2. ฝ่ายปกครอง มีหัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายปกครอง โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
2.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.3 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
2.4 งานจดทะเบียนพาณิชย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th