จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
page hit counter
คำแนะนำการชำระภาษีของเทศบาลฯ
 
ภาษีที่เทศบาลเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม อพาร์ตเมนท์ หอพัก
 
คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย แฟลต สนามกอล์ฟ
 
ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า โรงภาพยนตร์ และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมไปกับ
 
์ิโรงเรือนนั้น ฯลฯ
อัตราภาษี
 
ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
การยืนแบบประเมินและการชำระภาษี
 
1. เจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้รับมอบอำนาจ มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ( แบบ ภ.ร.ด.2 ) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในท้องที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่

 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบฯ กำหนดประเภทของทรัพย์สิน , ค่ารายปีของทรัพย์สิน , ค่าภาษีที่จะต้องเสีย แล้ว แจ้งการประเมิน และจะได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
 
3. เมื่อผู้รับประเมินได้รับรายการประเมิน ( แบบ ภ.ร.ด.8 ) แล้วต้องไปชำระค่าภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากที่ได้รับ แจ้งการประเมิน
หมายเหต
>> ต้องชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
 
>> สามารถชำระได้ที่ กองคลัง เทศบาลฯ โทร. 0-5544-4046 ต่อ 13
การอุทธรณ์
 
หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันได้รับ
 
แบบแจ้งการ ประเมิน (ภ.ร.ด. 8)
อัตราโทษ และค่าปรับ
 
1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
 
ได้ไม่เกิน 10 ปี
 
2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริง หรือไม่บริฐูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
 
6 เดือน  หรือ ปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
 
3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้
 
3.1. ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%
 
3.2. เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5%
 
3.3. เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5%
 
3.4. เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10%
 
3.5. เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง
   
หรือออกหมายยึด
การชำระ ภาษีบำรุงท้องที่
 
 เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเข้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน
อัตราภาษีภาษีบำรุงท้องที่
 
1. ที่นา, ปลูกพืชล้มลุก เจ้าของทำเองไร่ละ 5 บาท
 
2. ที่นา ให้เช่า ไร่ละ 6 บาท
 
3. ที่สวน, ไม้ยืนต้น, เลี้ยงสัตว์ ไร่ละ 12 บาท
 
4. ที่ว่างเปล่า ไร่ละ 24 บาท
 
5. ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ
การยืนแบบประเมินและการชำระภาษ
 
1. เจ้าของที่ดิน, ผู้ครอบครองที่ดิน มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) ภายในเดือนมกราคม
 
ของปีแรกที่มีการ ตีราคาปานกลางที่ดิน และแบบที่ ยื่นไว้นี้ใช้ได้ทุกปี ในรอบระยะเวลา 4 ป
 
และชำระภาษปีละครั้ง
 
2. กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่  หรือผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่   หรือเนื้อที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง ิ์
 
ต้องยื่นแบบแสดง รายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือได้รับโอนกรรมสิทธ
หมายเหต
>> ต้องชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - เดือน 30 เมษายน ของทุกป
 
>> สามารถชำระได้ที่ กองคลัง เทศบาลฯ โทร. 0-5544-4046 ต่อ 13
การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
 
1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัย โดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้
 
1 ไร่ ส่วนที่เกินต้อง เสียภาษีตามอัตราที่กำหนด
 
2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่า หรือปลูกบ้านทำการค้า และได้เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินแล้ว
 
จะได้รับการยกเว้นภาษี บำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่
อัตราโทษ และค่าปรับ
 
1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
 
2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
 

3. ชีแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม

 
4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปีของค่าภาษี เศษของเดือน
 
ให้นับเป็นหนึ่งเดือน
การเปลี่ยนแปลงที่ดิน
 
ซื้อ-ขายโอนมรดก เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์ที่ดิน
 
ล้มไม้ยืนต้น ปลูกพืชล้มลุก
 
เดิมปลูกล้มลุก ปลูกไม้ยืนต้นแทน เช่นลำไย
 
เดิมที่ดินว่างเปล่า แต่นำมาใช้ประโยชน์ เช่น ปลูกพืชยืนต้น ล้มลุก ให้เช ่า ก่อสร้างอาคาร เป็นต้น
 
เกิดจากเหตุธรรมชาติ น้ำเซาะพื้นที่ลดลง เป็นต้น
ยื่นคำร้อง ภ.บ.ท. 8, ภ.บ.ท. 8 ก., ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันเปลี่ยนแปลง
ภาษีป้าย
 
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าแกะสลัก จารึก
 
 
หรือประกอบกิจการเพื่อหารายได้ หรือ โฆษณาสินค้าไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย
 
หรือทำให้ปรากฎขึ้นด้วยวิธีอื่น
อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
 
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา
 
20 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
 
3. ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
   
3.1 ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ
   
3.2 ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่า อักษรต่างประเทศ
 
4. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14(3) ให้คิดอัตราตาม (1) (2) (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะ
 
จำนวนเงินภาษี ที่เพิ่มขึ้น
 
5. ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามี อัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200
 
บาทให้เสียภาษี 200 บาท
การยืนแบบประเมินและการชำระภาษี
 
1. เจ้าของป้าย, ผู้ครอบครองป้าย มีหน้าที่ ที่จะต้องยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้ายยกเว้นป้านที่เริ่มติด ตั้ง
 
หรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีป้าย ภายใน 15 วัน โดยเสียเป็นรายปีและให้เสียภาษีป้าย
 
ตั้งแต่วันที่เริ่มติดตั้งหรือแแสดงจนถึง สิ้นปี และเสียภาษีป้ายเป็นรายงวดๆ ละ 3 เดือน ของปี
 
2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
 
3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท สามารถขอผ่อนชำระเป็นสามงวดเท่าๆ กันก็ได้
หมายเหต
>> ต้องชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - เดือน 31 มีนาคม ของทุกปี 
 
>> สามารถชำระได้ที่ กองคลัง เทศบาลฯ โทร. 0-5544-4046 ต่อ 13
การอุทธรณ์
 
ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงาน
 
ตามแปบบ ภ.ป. 4 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
อัตราโทษ และค่าปรับ
 
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10%
 
ของค่าภาษี
 
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย โดยไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
 
ที่ประเมินเพิ่มเติม
 
3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี
 
เศษของเดือนให้ นับเป็นหนึ่งเดือน
 
4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท
 
5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000-10,000
 
บาท
 
6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ-ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบน
 
อสังหาริมทรัพย์ของ ผู้อื่น และมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียง
 
รายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด
 
7. ผู้ใดได้รู้อยู่แล้ว หรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ
 
หรือนำพยานหลัก ฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวาง
 
โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th