จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
         page hit counter
แถวที่ 1 จากซ้าย
1. นางวราภรณ์ หอมขจร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. น.ส.กิตติมา เอี่ยวเฉย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 4. นางจิตรลดา กามะ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
แถวที่ 2 จากซ้าย
1. นายแดง กลั่นเกษม ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 2. นางวันทนา ขจรกลิ่น ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 3. นางนันทนา สุนทรเวช ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา 4. นายอำนวย เข็มเพ็ชร ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 5. นายสุขาติ วงศ์สุกร ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 6. นายไพบูลย์ ลิธิ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 7. นายขันแก้ว กันทาทิศ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
แถวที่ 3 จากซ้าย
1. นายอำนวย เทียนเทศ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
2. นายไวพจน์ วงศ์สุกร ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 3. นายชัยนาท ครุธนี ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 4. นายสมปอง บัวศรี ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 5. นายอุดม ป๊อกหลง ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 6. ร.ต.รุ่งโรจน์ พุ่มศรีอินทร์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 7. นายไพฑูรย์ คิ้วเหลือง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 8. นายนเรศ ตะสี ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 9. นายลำ แสนแสง ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 10. นายสุทธิชัย ทิมวงษ์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข และมีผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็น ฝ่าย/งาน ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6 (นักบริหารงานสาธารณสุข 6) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข
3. งานรักษาความสะอาด
4. งานระบาดวิทยา และควบคุมโรค
5. งานสุขาภิบาลอาหาร และสถานประกอบการ
6. งานป้องกันยาเสพติด
7. งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th