จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

        page hit counter
แถวที่ 1 จากซ้าย
1. นางจำลอง เลี้ยงเชื้อ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 3. นางสุทธิรักษ์ เบี้ยวน้อย ตำแหน่ง ครู คศ.1 4. น.ส.พรพรรณ ส่งทับใหม่ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 5. น.ส.กัญฐมณี คุ้มอักษร ตำแหน่ง ครู คศ.1
แถวที่ 2 จากซ้าย
1. นางบุศรินทร์ เกตุวงศ์ ตำแหน่ง ครู คศ.1 2. นางบุญชื่น กองพล ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 3. น.ส. ปภัสสรา จงแพร ตำแหน่ง ครู คศ.1 4. นางศรีประภา อินทรโชติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
แถวที่ 3 จากซ้าย
1. นางทอรุ้ง ติ๊บลูน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 2. นายอาทิตย์ แสงงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา 4. นายวิโรจน์ เรืองพิมาย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 5. ว่าที่ ร.ต.หญิงธนภรณ์ คำไท้ย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ 7 (นักบริหารงานการศึกษา 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองการศึกษา โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นฝ่าย/งาน ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานการศึกษา มีหัวหน้าผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ 7 (นักบริหารงานการศึกษา 7) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานการศึกษา โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานพัสดุ และการเงิน การคลัง
3. งานส่งเสริมการศึกษา
4. งานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
5. งานนันทนาการและกีฬา
6. งานพัฒนาชุมชน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th