จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
         page hit counter
 

 
เอกสาร :
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
 
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
 
3. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 
 
3.1 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
 
 
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดย
 
 
ผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
 
3.3 แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 
4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 
5. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 
6. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่น
 
วีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสำเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้
 
จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 
ตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
 
7. กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้องดำเนินการและ
 
้ให้ตรวจ สอบและเรียกหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบและเรียกหลักฐานแสดงจำนวน
 
เงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได
 
   
เอกสาร :
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
    2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
    3. สำเนาหลักฐานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ใช้กรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่) ได้แก่
      3.1 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
      3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็น เจ้าบ้าน หรือผู้ขอเลขที่บ้านหรือสำนา
      สัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้
      ให้ความยินยอม
      3.3 แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคยงโดยสังเขป
    4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
    5. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
   
       
เอกสาร :   1. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือทาบาทที่ยื่นคำขอแทน
    2. ใบทะเบียนพาณิชย์
    3. สำเนาใบมรณะบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม)
    4. สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม
    5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
    6. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
   
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th