จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
       page hit counter   
 
 

 
หลักเกณฑ์ :
ให้เจ้าบ้าน บิดา หรือมารดา แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด
หลักฐาน :
1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล
3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา ผู้แจ้ง
ขั้นตอนการ
1. ผู้แจ้งยื่นเอการ และหลักฐานต่อนายทะเบียน
ติดต่อ :
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. มอบสูติบัตร ตอนที่ 1 ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนคืนผู้แจ้ง
 
   
หลักเกณฑ์ :
ให้เจ้าบ้าน บิดา หรือผู้พบศพ แจ้งการตายต่อนายทะเบียนภายใน 24 ชม. นับแต่เวลาตาย
หลักฐาน :
1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อของผู้ตาย
2. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล/สถานีตำรวจ (กรณีตายผิดปกติ)

3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง

ขั้นตอนการ
1. ผู้แจ้งยื่นเอกสาร และหลักฐานต่อนายทะเบียน เพื่อตรวจสอบและลงรายการในมรณบัตร
ติดต่อ :
2. จำหน่ายชื่อผู้ตายออกจากทะเบียนบ้าน โดยประทับ "ตาย" สีแดงไว้หน้ารายการคนตาย
 
3. มอบมรณบัตร ตอนที่ 1 ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนคืนผู้แจ้ง
 
   
หลักเกณฑ์ :
เมื่อจะสร้างบ้านใหม่ให้เจ้าของบ้านที่จะสร้างยื่นคำร้องขออนุญาตปลูกสร้างต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ใน
เขตรับผิดชอบ
หลักฐาน :
1. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่หน่วยงานท้องถิ่นที่เทศบาลออกให้
2. คำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
ขั้นตอนการ
นำเอกสารทั้งหมดยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เพื่อขอออกเลขหมายประจำบ้าน
ติดต่อ :
 
 
   
หลักเกณฑ์ :
เมื่อมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน
1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหลังที่ย้ายออกและย้ายเข้า
หลักฐาน :
2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านและผู้ย้าย (ถ้าผู้ที่ต้องการย้ายยังไม่บรรลุนิติภาวะให้บิดา มารดา
หรือเจ้าบ้านที่เป็นผู้ยื่นคำร้องแทนพร้อมสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้าย)
3. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ทร.6) ตอนที่ 1 และตอนที่ 2
4. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า (ถ้ามี)
ขั้นตอนการ
นำเอกสารทั้งหมดยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ย้ายเข้า
ติดต่อ :
 
   
หลักเกณฑ์ :
ผู้ที่มีชื่ออยู่จังหวัดอื่น และต้องการย้ายเข้ามาอยู่ที่ที่อยู่ปัจจุบันที่ไม่สะดวกไปขอย้ายต้นทางด้วยตนเอง
ที่สำนักทะเบียนต้นทาง ให้ผู้ย้ายนำหลักฐานต่อไปนี้ไปขอย้าย ณ สำนักทะเบียนที่อยู่ปัจจุบัน
หลักฐาน :
1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหลังที่ย้ายเข้า
2. ผู้ย้าย/เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้าผู้ย้ายยังไม่บรรลุนิติภาวะให้บิดา มารดา
เป็นผู้ยื่นคำร้องแทน พร้อมยื่นสูติบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้าย)
ขั้นตอนการ
นำเอกสารทั้งหมดยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ย้ายเข้า
ติดต่อ :
   
หลักเกณฑ์ :
เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้ย้ายที่อยู่การย้ายออกภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออก
หลักฐาน :
1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน/ผู้แจ้งย้ายออก
3. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
ขั้นตอนการ
นำเอกสารทั้งหมดยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ติดต่อ :
 
 
หลักเกณฑ์ :
เมื่อพบข้อผิดพลาดในรายการทะเบียนบ้าน
หลักฐาน :
1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหลังที่ย้ายเข้า
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. หลักฐานที่ทางราชการออกให้
ขั้นตอนการ
นำเอกสารทั้งหมดยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเพื่อทำการแก้ไข
ติดต่อ :
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th