จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
       page hit counter   
จากซ้าย
1. น.ส.วิราภรณ์ ช้างมูบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2. น.ส.กาญจนา ทองธรรมชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 3. นางสุภา จิตจักร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 4. นายธนพณ สุกสด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนิติกร 5. นายถนอม จันทร์กวี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และมีผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองวิชาการและแผนงาน โดยมีส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็นฝ่าย/งาน ดังนี้
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับ 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. งานจัดทำงบประมาณ
4. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
5. งานข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น
6. งานนิติการ
7. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
8. งานตราเทศบัญญัติ ที่มิใช่เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th