จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
       page hit counter   
จากซ้าย
2. น.ส.กาญจนา ทองธรรมชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 3. นางสุภา จิตจักร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 4. นายธนพณ สุกสด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และมีผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองวิชาการและแผนงาน โดยมีส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็นฝ่าย/งาน ดังนี้
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับ 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โดยมีส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. งานจัดทำงบประมาณ
4. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
5. งานข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น
6. งานนิติการ
7. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
8. งานตราเทศบัญญัติ ที่มิใช่เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th